You dont have javascript enabled! Please enable it!

話 : Thoại.

Onyomi : わ.

Kunyomi : はな-す / はな-し.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 話
Nói bằng 1000 từ
Những từ thường gặp :

話(はなし): câu chuyện

話(かいわ) : hội thoại

話す(はなす):nói chuyện

話(でんわ):điện thoại

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: