Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji : 話

Âm Hán Việt của chữ 話 : Thoại

Cách đọc chữ 話 :

Onyomi : わ.

Kunyomi : はな-す / はな-し.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ chữ 話 :

Cách nhớ chữ Kanji 話
Nói bằng 1000 từ

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 話 :

話(はなし): câu chuyện

会話(かいわ) : hội thoại

話す(はなす):nói chuyện

電話(でんわ):điện thoại

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 話 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 話 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục