TẨU : 走

Onyomi :  そう

Kunyomi : はし

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 走
Dù bị đất bao phủ cũng vẫn chạy

Các từ thường gặp:

走る(はしる):Chạy

ご馳走(ごちそう):Chiêu đãi,khao

脱走(だっそう):Sự đảo ngũ

逃走(とうそう):  Sự bỏ trốn

(そうこう):Di chuyển

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :