Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

TẨU : 走

Onyomi :  そう

Kunyomi : はし

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 走
Dù bị đất bao phủ cũng vẫn chạy

Các từ thường gặp:

走る(はしる):Chạy

ご馳走(ごちそう):Chiêu đãi,khao

脱走(だっそう):Sự đảo ngũ

逃走(とうそう):  Sự bỏ trốn

走行(そうこう):Di chuyển

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục