Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

DỊCH : 駅

Onyomi :  えき

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 駅
Ở nhà ga,có con ngựa và một người đang mang hành lý

Các từ thường gặp:

駅(えき):Ga,nhà ga

東京駅(とうきょうえき):Ga tokyo

駅員(えきいん):Nhân viên nhà ga

駅前(えきまえ):Phía trước nhà ga

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục