Cấu trúc ngữ pháp についての nitsuiteno, ni tsuiteno

Cấu trúc ngữ pháp についての nitsuiteno, ni tsuitenoCấu trúc ngữ pháp についての nitsuiteno, ni tsuiteno

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp についての nitsuiteno, ni tsuiteno

Cấp độ : N3

Cách chia :

N + についての + N

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả chủ đề được nói tới. Thường được dịch là “Về..”
Ví dụ

についてのにつまらないですね。
Sách về xe hơi đúng là nhàm chán thật

についてのりたい。
Tôi muốn có thông tin về cô ấy

についてのレポートをいた
Tôi đã viết bài báo cáo về nội dung tiết học hôm qua

しいについてのつけない。
Giám đốc chưa tìm ra phương pháp về tăng số lượng sản phẩm

このについてのりなさい。
Hãy đặt một câu về từ này

Chú ý: についての là hình thức kết nối giữa hai danh từ, danh từ trước bổ nghĩa cho danh từ sau

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

について:nitsuite, ni tsuite
につき:nitsuki, ni tsuki

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp についての nitsuiteno, ni tsuiteno. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :