Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)DANH : 名

Cách đọc theo âm Onyomi:  めい, みょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: な

Cách Nhớ:

32 1 1

Tên nó là TARO

Các từ thường gặp:

(なまえ): Tên, họ tên

な(ゆうめいな): Nổi tiếng

(ひらがな): Bộ chữ hiragana

(めいし): Danh thiếp

(しめい): Họ tên

(みょうじ): Họ

(めいし): Danh từ

2)NGỮ : 語

Cách đọc theo âm Onyomi:  ご

Cách đọc theo âm Kunyomi: かた

Cách Nhớ:

33 1 1

Họ nói chuyện với nhau băng 5 loại ngôn ngữ

Các từ thường gặp:

る(かたる): Kể chuyện, kể lại

(にほんご): Tiếng nhật

(ちゅうごくご): Tiếng trung quốc

(えいご): Tiếng anh

(けいご): Kính ngữ

(がいこくご): Tiếng nước ngoài

(たんご): Từ vựng

 (しゅご): Chủ ngữ

3)XUÂN : 春

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅん

Cách đọc theo âm Kunyomi: はる

Cách Nhớ:

34 1

Mùa xuân đến rồi có ba () người () đang ngắm ông mặt trời ().

Các từ thường gặp:

(はる): Mùa xuân

み(はるやすみ): Nghỉ xuân

(はるがっき): Học kì xuân

き(はるまき): Nem rán

(しゅんぶん): Xuân phân

(せいしゅん): tuổi thanh xuân, trẻ trung

(しゅんかしゅうとう): Xuân hạ thu đông

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 町、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 朝、昼、夕

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: