Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 当 : Đương, Đáng

Cách đọc theo âm Onyomi : トオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あ_たる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Một mũi tên trúng vào đích

Các từ thường gặp:

に ほんとうに thực sự
たる あたる trúng, chạm
お弁 おべんとう cơm hộp
てきとう thích hợp
てる あてる chạm vào, đánh vào
とうじ vào thời điểm đó
たんとう chịu trách nhiệm
とうぜん tất nhiên

2. 伝 : Truyền, Truyện

Cách đọc theo âm Onyomi : デン

Cách đọc theo âm Kunyomi : つた_わる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 伝, 細, 無

Hai () người truyền tải một thông điệp

Các từ thường gặp:

える つたえる truyền đạt
う てつだう giúp đỡ
つてこと thông điệp, lời nhắn
統 でんとう truyền thống
せんでん tuyên truyền
染 でんせん truyền nhiễm (bệnh)
でんき điện
いでんし gien, DNA

3. 細 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : ほそ_る, こま_かい

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 細, 無, 伝

Những cây lúa trên cánh đồng () thì mỏng như sợi chỉ ().

Các từ thường gặp:

い こまい gầy, mỏng
かい こまかい chi tiết
い ほそながい thon dài
胞 さいほう tế bào
菌 さいきん vi trùng
い こころぼそい cô đơn, 1 mình
しょうさい chi tiết
さいく (tay nghề) khéo léo

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 無, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: