Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 成 : Thành

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ジョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : な_る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Sử dụng vũ khí, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ

Các từ thường gặp:

する さんせいする đồng ý
せいちょう tăng trưởng
せいじん người lớn
る なる thành, trở thành
績 せいせき thành tích
かんせい hoàn thành
功 せいこう thành công
就する じょうじゅする (ước nguyện) đạt thành

2. 絶 : Tuyệt

Cách đọc theo âm Onyomi : ゼツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : た_つ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 絶, 対, 続

Màu sắc () của sợi dây () bị đứt đoạn

Các từ thường gặp:

に ぜったいに tuyệt đối
滅 ぜつめつ tiêu diệt
えず たえず không dán đoạn
する きぜつする ngất xỉu
ぜつぼう tuyệt vọng
える たえる bị tiêu diệt

3. 対 : Đối

Cách đọc theo âm Onyomi : タイ, ツイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 対, 続, 辞

Tôi phản đối bạn

Các từ thường gặp:

に ぜったいに tuyệt đối
する はんたいする phản đối
スペイン にっぽんたいスペイン Nhật bản vs Tây ban nha
たいしょう đối tượng
〜にして 〜にたいして đối với
いっつい 1 cặp
に そうたいてきに tương đối

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: