Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 的 : Đích

Cách đọc theo âm Onyomi : テキ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まと

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Nó là cái đích màu trắng ()

Các từ thường gặp:

もくてき mục đích
みんしゅてき dân chủ
しゃかいてき xã hội
こくさいてき quốc tế
せっきょくてき tích cực
しょうきょくてき thụ động
比較 ひかくてき tương đối
まと mục tiêu

2. 飛 : Phi

Cách đọc theo âm Onyomi : ヒ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は_ねる, と_ぶ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 飛, 機, 失

Những con chim bay với đôi cánh giang rộng

Các từ thường gặp:

ぶ とぶ bay
ひこうき máy bay
す とびだす bay ra
ばす とばす ném, làm cho cái gì đó bay ra
ひこうじょう sân bay
む とびこむ bay, nhảy vào
きる とびおきる nhảy ra khỏi giường

3. 機 : Cơ

Cách đọc theo âm Onyomi : キ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はた

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 機, 失, 鉄

Chúng tôi sử dụng máy bằng gỗ () để dệt vải từ các sợi chỉ ().

Các từ thường gặp:

ひこうき máy bay
きかい cơ hội
せんたくき máy giặt
きかい máy móc
きのう tính năng
きげん hạn chót, kỳ hạn
きかん cơ quan
きき khủng hoảng
織り はたおりき máy dệt

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 無, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :