Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 的 : Đích

Cách đọc theo âm Onyomi : テキ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まと

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Nó là cái đích màu trắng ()

Các từ thường gặp:

もくてき mục đích

みんしゅてき dân chủ

しゃかいてき xã hội

こくさいてき quốc tế

せっきょくてき tích cực

しょうきょくてき thụ động

比較 ひかくてき tương đối

まと mục tiêu

2. 飛 : Phi

Cách đọc theo âm Onyomi : ヒ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は_ねる, と_ぶ

Cách Nhớ:

chu kanji phi

Những con chim bay với đôi cánh giang rộng

Các từ thường gặp:

ぶ とぶ bay

ひこうき máy bay

す とびだす bay ra

ばす とばす ném, làm cho cái gì đó bay ra

ひこうじょう sân bay

む とびこむ bay, nhảy vào

きる とびおきる nhảy ra khỏi giường

3. 機 : Cơ

Cách đọc theo âm Onyomi : キ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はた

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 機, 失, 鉄

Chúng tôi sử dụng máy bằng gỗ () để dệt vải từ các sợi chỉ ().

Các từ thường gặp:

ひこうき máy bay

きかい cơ hội

せんたくき máy giặt

きかい máy móc

きのう tính năng

きげん hạn chót, kỳ hạn

きかん cơ quan

きき khủng hoảng

織り はたおりき máy dệt

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 無, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: