Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 続 : Tục

Cách đọc theo âm Onyomi : ゾク

Cách đọc theo âm Kunyomi : つづ_く

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Tôi tiếp tục bán () những sợi dây () này.

Các từ thường gặp:

続ける つづける tiếp tục
続く つづく tiếp theo
続き つづき phần tiếp tục
手続き てつづき thủ tục
連続 れんぞく liên tục
相続 そうぞく sự kế tục, thừa kế
続々 ぞくぞく liên tiếp nhau
接続詞 せつぞくし liên từ

2. 辞 : Từ

Cách đọc theo âm Onyomi : ジ

Cách đọc theo âm Kunyomi : や_める

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 辞, 投, 選

Thật vất vả () để tra 1000 () từ trong từ điển.

Các từ thường gặp:

辞書 じしょ tự điển
辞める やめる dừng, bỏ
辞典 ことばてん tự điển
辞職する じしょくする thôi việc
辞退する じたいする từ chối (lên chức…)
お世辞 おせいじ nịnh hót
辞表 じひょう thư, đơn từ chức

3. 投 : Đầu

Cách đọc theo âm Onyomi : トオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : な_げる

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 投, 選, 約

Tôi dùng tay ném hòn đá

Các từ thường gặp:

投げる なげる ném
投票する とうひょうする bỏ phiếu
投書 とうしょ thư từ độc giả
投資 とうし đầu tư
投手 とうしゅ người ném bóng (bóng chày)

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :