Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 続 : Tục

Cách đọc theo âm Onyomi : ゾク

Cách đọc theo âm Kunyomi : つづ_く

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Tôi tiếp tục bán () những sợi dây () này.

Các từ thường gặp:

ける つづける tiếp tục
く つづく tiếp theo
き つづき phần tiếp tục
き てつづき thủ tục
れんぞく liên tục
そうぞく sự kế tục, thừa kế
ぞくぞく liên tiếp nhau
せつぞくし liên từ

2. 辞 : Từ

Cách đọc theo âm Onyomi : ジ

Cách đọc theo âm Kunyomi : や_める

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 辞, 投, 選

Thật vất vả () để tra 1000 () từ trong từ điển.

Các từ thường gặp:

じしょ tự điển
める やめる dừng, bỏ
典 ことばてん tự điển
する じしょくする thôi việc
退する じたいする từ chối (lên chức…)
おせいじ nịnh hót
じひょう thư, đơn từ chức

3. 投 : Đầu

Cách đọc theo âm Onyomi : トオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : な_げる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 投, 選, 約

Tôi dùng tay ném hòn đá

Các từ thường gặp:

げる なげる ném
票する とうひょうする bỏ phiếu
とうしょ thư từ độc giả
とうし đầu tư
とうしゅ người ném bóng (bóng chày)

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: