Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

倍 : Bội

Onyomi : バイ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 倍
Người đàn ông cao cao hơn hai lần so với người đàn ông thấp

Các từ thường gặp:

三倍 (さんばい) : ba lần

倍数 (ばいすう) : bội số, nhiều lần

倍率 (ばいりつ) : độ phóng đại

倍増する (ばいぞうする) : để tăng gấp đôi

人一倍 (ひといちばい) : hơn người thường

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục