Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

全 : TOÀN.

Onyomi : ぜん.

Kunyomi : まった、すべ.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 全
Nhà vua sở hữu tất cả những gì có trên núi
Những từ thường gặp :

全国(ぜんこく):cả nước

完全な(かんぜんな):toàn diện, toàn bộ

全く(まったく):hoàn toàn

全て(すべて):tất cả

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục