Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

歳 : Tuế

Onyomi : サイ, セイ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 歳
Hãy dừng (止) việc hỏi tuổi của tôi.

Các từ thường gặp:

五歳 (ごさい) : năm (5) tuổi

二十歳 (はたち) : hai mươi tuổi

万歳 (ばんざい) : muôn tuổi, vạn tuế

お歳暮 (おせいぼ) : quà cuối năm

歳月 (さいげつ) : năm

歳入 (さいにゅう) : thu nhập

歳出 (さいしゅつ) : chi tiêu

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục