Học chữ Kanji bằng hình ảnh 段, 号, 倍

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 段, 号, 倍

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 段, 号, 倍 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 段 : Đoạn

Cách đọc theo âm Onyomi : ダン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

chu kanji doan

Chúng tôi dùng đá để xây cầu thang

Các từ thường gặp:

かいだん cầu thang
いちだん 1 lớp, 1 bậc
と いちだんと hơn 1 bậc
だんかい gia đoạn
しゅだん phương tiện, cách thức
ねだん giá
ふだん thường ngày

2. 号 : Hiệu

Cách đọc theo âm Onyomi : ゴオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

cach nho chu kanji hao

Hãy hô to số của bạn

Các từ thường gặp:

ばんごう số
きごう ký hiệu
いちごうしゃ xe số 1
しんごう đèn tín hiệu giao thông
だいさんごう số thứ 3
ねんごう số năm theo niên hiệu
あんごう mật mã, password

3. 倍 : Bội

Cách đọc theo âm Onyomi : バイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 倍, 次, 々

Người đàn ông cao cao hơn hai lần so với người đàn ông thấp

Các từ thường gặp:

さんばい ba lần
ばいすう bội số, nhiều lần
率 ばいりつ độ phóng đại
する ばいぞうする để tăng gấp đôi
ひといちばい hơn người thường

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: