You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 10

Luyện tập chữ Hán N3 bài 10

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 10 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 83 tới chữ Hán thứ 90. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 10

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 10

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: を(a. b.

Đáp án
a. . Giải thích : (sashidashinin) có nghĩa là người gửi

: は(a. わたれる b. わたれない)

Đáp án
b. わたれない. Giải thích : (hodoukyou) có nghĩa là cầu dành cho người đi bộ

3 と 5 の(a. b. )は 2 です。

Đáp án
b. . Giải thích : (sa) có nghĩa là sự khác biệt, hiệu (2 số)

(a. b. )でく。

Đáp án
a. . Giải thích : (kouban) có nghĩa là bốt cảnh sát

このの(a. に b. に)つ。

Đáp án
b. に. Giải thích : つ (yakunitatsu) có nghĩa là giúp ích, có ích

50 の(a. 便 b. いました。

Đáp án
a. 便. Giải thích : 便 (yuubin) có nghĩa là dịch vụ bưu điện, bưu phẩm; 便 (yuubinkitte) có nghĩa là tem thư

クラスの(a. b. )をえらびます。

Đáp án
b. . Giải thích : (yakuin) có nghĩa là cán bộ

(a. b. )をにまがってください。

Đáp án
a. . Giải thích : (kousaten) có nghĩa là ngã tư

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. はち 2. ぱち 3. はし 4. ぱし

Đáp án
3. はし. Giải thích : có nghĩa là cây cầu

 1. しやくしょ 2. しゃくしょ 3. しよくしょ 4. しょくしょ

Đáp án
1. しやくしょ. Giải thích : có nghĩa là tòa thị chính

 1. きょうちゅう 2. こうつう 3. こんちゅう 4. きょうつう

Đáp án
2. こうつう. Giải thích : có nghĩa là giao thông

便 1. やうびん 2. ようべん 3. ゆうびん 4. ゆうべん

Đáp án
3. ゆうびん

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

こうかん 1. 2. 3. 4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là sự trao đổi

てんすう 1. 2. 3. 4.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là điểm, điểm số

やっきょく 1. 2. 3. 4.

Đáp án
1. . Giải thích : có nghĩa là hiệu thuốc

こうえん 1. 草 2. 3. 4.

Đáp án
3. . Giải thích : có nghĩa là công viên

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 10. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: