You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 24

Luyện tập chữ Hán N3 bài 24

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 24 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 211 tới chữ Hán thứ 218. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 24

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 24

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

 : (a. ない b. いない)

Đáp án
b. いない. Giải thích : (fuzai) có nghĩa là sự vắng mặt, sự đi vắng

 : をする(a. にう b. をる)こと

Đáp án
a. にう. Giải thích : (tsuukin) có nghĩa là sự đi làm

 : (a. び b. りたたみ)できる

Đáp án
a. び. Giải thích : び (mochihakobi) có nghĩa là mang theo bên người

 : (a. るもの b. いたもの)

Đáp án
a. るもの. Giải thích : (irui) có nghĩa là quần áo

この(a.  b. )のみます。

Đáp án
b. . Giải thích : (jikantai) có nghĩa là khoảng thời gian

に(a. く b. める)。

Đáp án
b. める. Giải thích : める (tsutomeru) có nghĩa là làm việc

が(a.  b. )した。

Đáp án
b. . Giải thích : (joutatsu) có nghĩa là sự tiến bộ

が(a. ります b. きます)。

Đáp án
a. ります. Giải thích : る (mairu) có nghĩa là đi, đến

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. ちゃきん 2. ちょきん 3. よきん 4. ゆきん

Đáp án
3. よきん. Giải thích : có nghĩa là tiền gửi trong ngân hàng, tiền đặt cọc

 1. ぜんざい 2. けんざい 3. せんざい 4. げんざい

Đáp án
4. げんざい. Giải thích : có nghĩa là bây giờ, hiện tại

 1. さんこう 2. せんか 3. さんが 4. さんか

Đáp án
4. さんか. Giải thích : có nghĩa là sự tham gia

ける 1. さずける 2. あずける 3. たすける 4. あつける

Đáp án
2. あずける. Giải thích : ける có nghĩa là gửi, giao phó

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

ともだち 1.  2.  3.  4.

Đáp án
1. Giải thích : có nghĩa là bạn bè

まいる 1. る  2. る 3. る 4.

Đáp án
3.

おび 1.  2.  3.  4.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là dây thắt lưng

とる 1. る 2. る 3. る 4.

Đáp án
4. る. Giải thích : る có nghĩa là lấy, cầm lấy

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 24. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: