You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 31

Luyện tập chữ Hán N3 bài 31

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 31 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 281 tới chữ Hán thứ 288. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 31

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 31

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a. ヒーター b. クーラー)

Đáp án
a. ヒーター. Giải thích : 房 (danbou) có nghĩa là lò sưởi, sự sưởi nóng

: の(a. さ b. さ)

Đáp án
b. さ. Giải thích : (shindo) có nghĩa là độ địa chấn; (jishin) có nghĩa là động đất

: (a. レポート b. ポスター)

Đáp án
a. レポート. Giải thích : (houkoku) có nghĩa là báo cáo

どちらがつか(a.  b. )する。

Đáp án

が(a. く b. 吹く)。

Đáp án
b. 吹く. Giải thích : 吹く (fuku) có nghĩa là thổi (gió thổi)

による(a. 津波 b. 波)のはありません。

Đáp án
a. 津波. Giải thích : 津波 (tsunami) có nghĩa là sóng thần

(a.  b.

Đáp án
a. . Giải thích : (yohou) có nghĩa là sự dự báo; (tenkiyohou) có nghĩa là dự báo thời tiết

(a. 雲 b. )がる。

Đáp án
b. . Giải thích : (yuki) có nghĩa là tuyết

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

波 1. あみ 2. なみ 3. まみ 4. のみ

Đáp án
2. なみ. Giải thích : 波 có nghĩa là sóng, làn sóng

雲 1. しも 2. ゆき 3. くも 4. ひょう

Đáp án
3. くも. Giải thích : 雲 có nghĩa là mây

吹く 1. つく 2. すく 3. ふく 4. ひく

Đáp án
3. ふく

 1. ちしん 2. じちん 3. しじん 4. じしん

Đáp án
4. じしん

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

でんぱ 1. 波 2.  3.  4.

Đáp án
1. 波. Giải thích : 波 có nghĩa là sóng điện

はれる 1. れる  2. れる 3. 晴れる 4. れる

Đáp án
3. 晴れる. Giải thích : 晴れる có nghĩa là trời nắng, quang mây

あたたかい 1. 緩かい 2. 援かい 3. 媛かい 4. かい

Đáp án
4. かい. Giải thích : かい có nghĩa là ấm

ほうこく 1.  2.  3.  4.

Đáp án

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 31. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: