You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 25

Luyện tập chữ Hán N3 bài 25

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 25 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 226 tới chữ Hán thứ 233. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 25

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 25

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

 : (a. う b. わない)

Đáp án
b. わない. Giải thích : (chikoku) có nghĩa là sự đến muộn

: (a. ありがとう b. ごめんなさい)という

Đáp án
a. ありがとう. Giải thích : お (orei) có nghĩa là sự cảm ơn, lời cảm ơn

 : (a. うまくいく b. うまくいかない)こと

Đáp án
b. うまくいかない. Giải thích : 敗 (shippai) có nghĩa là sự thất bại

「ちょっと、おいしますが、はどちらでしょう : (a. きたい b. いたい)

Đáp án
a. きたい. Giải thích : う (ukagau) có nghĩa là hỏi, hỏi thăm

(a.  b. )をかく。

Đáp án
b. . Giải thích : (ase) có nghĩa là mồ hôi; をかく có nghĩa là đổ mồ hôi, toát mồ hôi

で(a.  b. をとる。

Đáp án
a. . Giải thích : (kinen) có nghĩa là kỷ niệm

に(a. です b. します)。

Đáp án
b. します. Giải thích : おします (osakinishitsurei shimasu) có nghĩa là Tôi xin phép về trước

できなくて(a.  b. )です。

Đáp án
b. . Giải thích : (zannen) có nghĩa là đáng tiếc

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. ねがお 2. いがお 3. えがお 4. ほほえみ

Đáp án
3. えがお. Giải thích : có nghĩa là khuôn mặt tươi cười

う 1. いたがう 2. うかがう 3. いかがう 4. うたがう

Đáp án
2. うかがう

 1. ざんねん 2. だんねん 3. ざんれん 4. だんれん

Đáp án
1. ざんねん

れる 1. ちそれる 2. おそれる 3. ちくれる 4. おくれる

Đáp án
4. おくれる. Giải thích : れる có nghĩa là đến trễ, muộn

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

わらう 1. う 2. う 3. う 4.

Đáp án
4. う Giải thích : う có nghĩa là cười

おそい 1. い  2. い 3. い 4.

Đáp án
3. い. Giải thích : い có nghĩa là muộn, chậm, trễ

なみだ 1.  2.  3.  4.

Đáp án
3. . Giải thích : có nghĩa là nước mắt

ちこく 1.  2.  3.  4.

Đáp án

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 25. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: