Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

NGUYÊN : 元.

Onyomi :  げん、がん.

Kunyomi : もと.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 元
Nếu hai người cùng chạy thì sẽ trở nên rất khỏe

Các từ thường gặp:

元気な(げんきな):khỏe mạnh

元日(がんじつ):mồng một tết

足元(あしもと):khuyết điểm,điểm yếu

地元(じもと):  địa phương,trong vùng

元(げん):nguyên gốc,cơ sở,văn bản

紀元前(きげんぜん):trước công nguyên

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục