Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

申 : Thân

Onyomi : シン

Kunyomi : もう_す

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 申
Tia chớp đã nói với tôi rằng ‘tên ta là Tia chớp’

Các từ thường gặp:

申す (もうす) : lời nói

申し上げる (もうしあげる) : nói, trình bày (lịch sự)

申し込む (もうしこむ) : xin (gia nhập), ứng tuyển

申し訳ない (もうしわけない) : xin lỗi

申請書 (しんせいしょ) : mẫu đăng ký

申し出る (もうしでる) : đề xuất

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục