Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 5

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N4 : Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

41. 思 – âm Hán – Việt : Tư :

Âm on : し
Âm kun : おも-う
おもえら-く
おぼ-す

Những từ hay gặp :

思う(おもう):suy nghĩ
思考(しこう):suy nghĩcẩn thận

42. 家 – âm Hán – Việt : Gia :

Âm on : か

Âm kun : いえ
うち

Những từ hay gặp :

家(いえ):nhà

作家(さっか):tác giả

家族(かぞく):gia đình

43. 世 – âm Hán – Việt : Thế :

Âm on : せい

Âm kun : よ

Những từ hay gặp :

世界(せかい):thế giới

世紀(せいき):thế kỷ

世の中(よのなか):xã hội

44. 多 – âm Hán – Việt : Đa :

Âm on : た
Âm kun : おお-い

Những từ hay gặp :

多忙(たぼう):bận rộn

多い(おおい):nhiều

45. 正 – âm Hán – Việt : Chính :

Âm on : せい
しょう
Âm kun : ただ-しい
ただ-す
まさ

Những từ hay gặp :

正しい(ただしい):chính xác

正月(しょうがつ):Tết

正門(せいもん):cửa chính

46. 安 – âm Hán – Việt : An :

Âm on : あん
Âm kun : やす-い
やす-まる
やす

Những từ hay gặp :

安い(やすい):rẻ

安全(あんぜん):an toàn

不安(ふあん):bất an

47. 院 – âm Hán – Việt : Viện :

Âm on : いん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

病院(びょういん):bệnh viện

大学院(だいがくいん):cao học

48. 心 – âm Hán – Việt : Tâm :

Âm on : しん
Âm kun : こころ.みる ため.す

Những từ hay gặp :

心(こころ):tâm, tấm lòng

関心(かんしん):quan tâm

心臓(しんぞう):trái tim (sinh học)

49. 界 – âm Hán – Việt : Giới :

Âm on : かい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

世界(せかい):thế giới

50. 教 – âm Hán – Việt : Giáo :

Âm on : きょう
Âm kun : おし-える
おそ-わる

Những từ hay gặp :

教える(おしえる):dạy dỗ

教わる(おそわる):được dạy

教師(きょうし):giáo viên

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn học tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :