Từ vựng tiếng Nhật N2 – Luyện thi N2

Từ vựng n2 mimi kara oboeru – Tuần 11

Từ vựng tiếng Nhật N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N2 theo sách mimi kara oboeru nihongo – tuần thứ 110

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 61

 1. 激 (しげき) : Kích thích, thúc đẩy
 2. 摩擦 (まさつ) : Ma sát, cọ sát, mâu thuẫn
 3. (たちば) : Vị trí, lập trường
 4. (やくわり) : Vai trò, phận sự
 5. (ぶんたん) : Phân chia, chia sẻ
 6. (たんとう) : Phụ trách, chịu trách nhiệm
 7. (こうたい) : Thay đổi, thay phiên
 8. (だいり) : Đại diện
 9. 審判 (しんぱん) : Trọng tài
 10. 監督 (かんとく) : Đạo diễn, huẫn luyện viên, giám sát, chỉ đạo (động từ)

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 62

 1. 測 (よそく) : Dự báo, đoán trước, ước chừng.
 2. (よき) : Dự đoán.
 3. (はんだん) : Phán đoán, đánh giá
 4. (ひょうか) : Đánh giá, bình phẩm
 5. (しじ) : chỉ thị, chỉ định
 6. 視 (むし) : Sự xem thường, phớt lờ
 7. (むだん) : Không được phép, không cho phép
 8. (しょうち) : Biết rõ, hiểu rõ, chấp nhận
 9. (なっとく) : Sự đồng ý, chấp nhận.
 10. (ぎもん) : Nghi vấn, hỏi

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 63

 1. 推測 (すいそく) : Phỏng đoán, đoán.
 2. (こうてい) : Khẳng định
 3. (さんこう) : Tham khảo
 4. (ていど) : Mức độ, chừng độ, trình độ
 5. 評判 (ひょうばん) : Bình luận, đánh giá
 6. 批評 (ひひょう) : Bình luận, đánh giá, phê bình
 7. 推薦 (すいせん) : Giới thiệu, tiến cử
 8. (しんよう) : Tin tưởng
 9. (しんらい) : Tin cậy, tín nhiệm
 10. (そんちょう) : Kính trọng, tôn trọng

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 64

 1. (さぎょう) : Công việc
 2. (くふう) : Công phu, tinh xảo
 3. (しょうか) : Tiêu hóa, lí giải
 4. (きゅうしゅう) : Hấp thụ
 5. (せっち) : Thành lập, thiết lập
 6. (せってい) : Thiết lập, đặt
 7. 調 (ちょうせつ) : Điều tiết, điều chỉnh
 8. 調 (ちょうせい) : Điều chỉnh
 9. (かいほう) : Giải phóng
 10. (そうごう) : Tổng hợp

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 65

 1. (れんぞく) : Liên tục, liên tiếp
 2. (じぞく) : Kéo dài
 3. (ちゅうだん) : Gián đoạn
 4. (あんてい) : Ổn định, yên định
 5. 乱 (こんらん) : Hỗn loạn
 6. 昇 (じょうしょう) : Tiến lên, tăng cao, lên cao
 7. (たっせい) : Đạt được
 8. (じじょう) : Sự tình , tình hình, lý do, nguyên cớ
 9. 態 (じたい) : Tình hình
 10. 障害 (しょうがい) : Chướng ngại, trở ngại

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 66

 1. 祉 (ふくし) : Phúc lợi
 2. (しゃかい) : Xã hội, thế giới, giới, cộng đồng
 3. (とかい) : Đô thị, đô hội
 4. 論 (よろん) : Dư luận, công luận
 5. (みんぞく) : Dân tộc
 6. (ぞうだい) : Tăng lên
 7. (ぞうりょう) : Tăng số lượng, tăng cân
 8. (ぞうぜい) : Tăng thuế
 9. (ぞういん) : Tăng số người
 10. (げんてん) : Hạ điểm
  Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau

  Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
  Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

  Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :