Kanji N2 bài 7 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 7 – Luyện thi tiếng Nhật N2

61.      :     âm hán việt : TĂNG

âm on : ぞう

âm kun : ふ、ま

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

Những từ hay gặp :

増加(ぞうか):gia tăng
増える(ふえる): tăng
割り増し(わりまし):tăng thêm hàng chục %

62.      :     âm hán việt : ƯU

âm on : ゆう

âm kun : やさ、すぐ

Những từ hay gặp :

優先 (ゆうせん):sự ưu tiên
優しい(やさしい): dễ tính, tốt bụng
優れる(すぐれる):ưu việt, xuất sắc

63.      :     âm hán việt : TỊCH

âm on : せき

âm kun :

Những từ hay gặp :

(せき): ghế ngồi
指定席(していしき): ghế chỉ định
出席(しゅっせき): có mặt, tham gia

64.      :     âm hán việt : TRẮC

âm on : そく

âm kun : かわ

Những từ hay gặp :

側面(そくめん): mặt bên, một mặt
両側(りょうめん): 2 phía, 2 bên
(がわ):phía ~

65.      :     âm hán việt : TỌA

âm on : ざ

âm kun : すわ

Những từ hay gặp :

座席(ざせき): chỗ ngồi
座る(すわる): ngồi
銀行口座 (ぎんこうこうざ):tài khoản ngân hàng

66.      :     âm hán việt : KÍ

âm on : き

âm kun : よ

Những từ hay gặp :

寄付(きふ): ủng hộ, đóng góp
立ち寄る(たちよる):dừng lại, tạt qua
取り寄せる(とりよせる): mang đến, gửi đến, giữ lại
年寄り(としより): người già, cố vấn

67.      :     âm hán việt : BƯU

âm on : ゆう

âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便 (ゆうびん):bưu điện
郵送(ゆうそう): thư từ, thư tín

68.      :     âm hán việt : CỤC

âm on : きょく

âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便局(ゆうびんきょく): bưu điện
放送局(ほうそうきょく):đài truyền hình
薬局(やっきょく): hiệu thuốc

69.      :     âm hán việt : TRỮ

âm on : ちょ

âm kun :

Những từ hay gặp :

貯金(ちょきん): tiền tiết kiệm

70.      :     âm hán việt : BAO

âm on : ほう

âm kun : つつ

Những từ hay gặp :

包帯(ほうたい): sự băng bó, băng
包む(つつむ): bao bọc
小包(こづつみ): bưu kiện

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 7 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :