Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 8

Chữ hán N3 – Bài 8

71. 様

Âm Hán – Việt : Dạng

Âm on : よう

Âm kun : さま

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 様, 信, 調
Một cái cây (木), con cừu (羊) và nước (水) tạo nên một tình hình an bình

Những từ hay gặp :

(ようす):tình trạng

(さま): ngài, vị~

(どうよう):giống như, như nhau

72. 解

Âm Hán – Việt : Giải

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かいけつ):giải quyết

(りかい):hiểu

(かいとう):trả lời, câu trả lời

(かいせつ):giải thích

73. 協

Âm Hán – Việt : Hiệp

Âm on : きょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きょうりょく):hợp tác

74. 願

Âm Hán – Việt : Nguyện

Âm on :

Âm kun : ねが – う

Những từ hay gặp :

う(ねがう):nhờ

75. 観

Âm Hán – Việt : Quan

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんこう):tham quan

(かんきゃく):quan khách, khách tham quan

76. 園

Âm Hán – Việt : Viên

Âm on : えん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 園, 込 , 連
Thứ bảy (土), tôi ra công viên nhảy.

Những từ hay gặp :

(こうえん):công viên

(どうぶつえん):vườn thú

77. 港

Âm Hán – Việt : Cảng

Âm on : こう

Âm kun : みなと

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 港, 橋, 交
Hãy gặp nhau (共) ở cảng

Những từ hay gặp :

(くうこう):sân bay

(みなと):cảng

(みなと):cảng ~

78. 遊

Âm Hán – Việt : Du

Âm on : ゆう

Âm kun : あそ-ぶ

Cách Nhớ:

Trẻ em () cầm cờ đi chơi

Những từ hay gặp :

(ゆうえんち):vườn trẻ (nơi vui chơi của trẻ)

ぶ(あそぶ):chơi

79. 美

Âm Hán – Việt : Mỹ

Âm on : び

Âm kun : うつく-しい

Những từ hay gặp :

(びじゅつかん):bảo tàng mỹ thuật

(びじん):người đẹp

しい(うつくしい):đẹp

80. 術

Âm Hán – Việt : Thuật

Âm on : じゅつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しゅじゅつ):phẫu thuật

(びじゅつ):mỹ thuật

(げいじゅつ):nghệ thuật

(ぎじゅつ):kỹ thuật

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 8. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 9. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :