Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 16

Chữ hán N3 – Bài 16

151. 薄

Âm Hán – Việt : Bạc

Âm on :

Âm kun : うす-い

Những từ hay gặp :

い(うすい):nhạt

い(うすぐらい):hơi tối

152. 部

Âm Hán – Việt : Bộ

Âm on : ぶ

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 部
Người đứng ở điểm chờ xe bus

Những từ hay gặp :

(ぶぶん):bộ phận

(ぶちょう):trưởng phòng

(へや):phòng

(がくぶ):khoa (trong trường)

153. 数

Âm Hán – Việt : Số

Âm on : すう

Âm kun : かず / かぞ-える

Những từ hay gặp :

(かず):số

(すうじ):chữ số

える(かぞえる):đếm

(すうがく):số học

154. 件

Âm Hán – Việt : Kiện

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じけん):sự kiện

(けんめい):tên sự kiện

(ようけん):việc riêng

155. 再

Âm Hán – Việt : Tái

Âm on : さい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(さいにゅうこく):tái nhập quốc (rời khỏi Nhật, sau đó nhập cảnh trở lại)

(さい)ダイヤル:gọi lại

(さらいしゅう):tuần sau nữa

(さいせい):tái sinh

156. 接

Âm Hán – Việt : Tiếp

Âm on : せつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(めんせつ):tiếp diện, giáp mặt

(せつぞく):nối

157. 続

Âm Hán – Việt : Tục

Âm on : ぞく

Âm kun : つづ-ける  /  つづ-く

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 投
Tôi tiếp tục bán (売) những sợi dây (糸) này.

Những từ hay gặp :

ける(つづける):tiếp tục (tha động từ)

く(つづく):tiếp tục (tự động từ)

(せつぞく):nối

158. 示

Âm Hán – Việt : Thị

Âm on : じ

Âm kun : しめ-す

Những từ hay gặp :

(しじ):chỉ thị

(ひょうじ):biểu thị, thể hiện

す(しめす):trình, cho xem, xuất trình (vé)

159. 戻

Âm Hán – Việt : Lệ

Âm on :

Âm kun : もど-す / もど-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kianji 戻
Anh ấy đã trở nên to lớn (大) và đã trở lại .Bây giờ anh ấy đang ở cửa (戸).

Những từ hay gặp :

す(もどす):đưa về chỗ cũ

る(もどる):trở lại

160. 完

Âm Hán – Việt : Hoàn

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんりょう):hoàn thành

(かんぜん):hoàn toàn

(かんせい):hoàn thành

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 16. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 17. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :