Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

261. : âm hán việt : BỘ

âm on : ぶ

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

âm kun :

Những từ hay gặp :

全部(ぜんぶ):toàn bộ
部長(ぶちょう):trưởng phòng
部屋(へや):phòng
部分(ぶぶん):bộ phận
学部(がくぶ):ngành học, khoa

262. : âm hán việt : HÔN

âm on : こん

âm kun :

Những từ hay gặp :

結婚(けっこん):kết hôn
未婚(みこん):chưa kết hôn
婚約(こんやく):hôn ước
新婚(しんこん):tân hôn

263. : âm hán việt : CHIÊU

âm on : しょう

âm kun : まね

Những từ hay gặp :

招待(しょうたい):chiêu đãi, mời
招く(まねく): rủ rê, mời

264. : âm hán việt : TRẠNG

âm on : じょう

âm kun :

Những từ hay gặp :

(じょう): thư ~
状態(じょうたい):tình thái
現状(げんじょう):hiện trạng
年賀状(ねんがじょう):thiệp mừng năm mới

265. : âm hán việt : KHIẾM

âm on : けつ

âm kun : か

Những từ hay gặp :

欠席(けっせき):vắng mặt
欠点(けってん):khuyết điểm
出欠(しゅっけつ):sự có mặt hay vắng mặt

266. : âm hán việt : HỈ

âm on :

âm kun : よろこ

Những từ hay gặp :

喜ぶ(よろこぶ):hạnh phúc, vui mừng
喜んで(よろこんで):sẵn lòng, hân hoan

267. : âm hán việt : TRỊ

âm on : じ、ち

âm kun : なお

Những từ hay gặp :

政治(せいじ):chính trị
自治体(じちたい):thể chế tự trị
自治会(じちかい): hội tự trị
治す(なおす):sửa chữa

268. : âm hán việt : UY, Ủy

âm on : い

âm kun :

Những từ hay gặp :

委員(いいん):ủy viên
委任状(いたくじょう):thư ủy nhiệm
委員会(いいんかい):hội đồng

269. : âm hán việt : CHÚC

âm on : しゅく

âm kun : いわ

Những từ hay gặp :

祝日(しゅくじつ):ngày lễ
祝う(いわう):chúc mừng
お祝い(おいわい):sự chúc mừng

270. : âm hán việt : VŨ

âm on : ぶ

âm kun : ま

Những từ hay gặp :

舞台(ぶたい): sân khấu
舞う(まう):nhảy múa
お見舞い(おみまい):thăm hỏi người bệnh

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :