Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng – Tháng 3

Tuần 1

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 73

+ Kanji N2 ngày 25

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 74

+ Ngữ pháp N2 ngày 17

+ Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 75

+ Kanji N2 ngày 26

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 76

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 77

+ Kanji N2 ngày 27

+ Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 18

+ Từ vựng N2 ngày 78

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 79

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 80

+ Từ vựng N2 ngày 81

+ Luyện đọc 2 bài dài

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 2

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 82

+ Kanji N2 ngày 28

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Ngữ pháp N2 ngày 19

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 83

+ Ngữ pháp N2 ngày 20

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Kanji N2 ngày 29

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 84

+ Kanji N2 ngày 30

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 85

+ Ngữ pháp ngày 21

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 86

+ Kanji N2 ngày 31

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Ngữ pháp ngày 22

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 23

+ Từ vựng N2 ngày 87

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 88

+ Kanji N2 ngày 32

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 89

+ Từ vựng N2 ngày 90

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Ngữ pháp N2 ngày 24

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 3

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 91

+ Kanji N2 ngày 33

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Ngữ pháp ngày 25

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 92

+ Ngữ pháp N2 ngày 26

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Kanji N2 ngày 34

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 93

+ Kanji N2 ngày 35

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 94

+ Ngữ pháp ngày 27

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 95

+ Kanji N2 ngày 36

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Ngữ pháp ngày 28

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 29

+ Từ vựng N2 ngày 96

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 97

+ Kanji N2 ngày 37

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 98

+ Từ vựng N2 ngày 99

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Ngữ pháp ngày 30

+ Kanji N2 ngày 38

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 4

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 100

+ Kanji N2 ngày 39

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Ngữ pháp ngày 31

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 101

+ Ngữ pháp ngày 32

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Kanji N2 ngày 40

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 102

+ Kanji N2 ngày 41

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Ngữ pháp ngày 33

Thứ 5

+ Ngữ pháp ngày 34

+ Kanji N2 ngày 43

+ Luyện đọc 2 bài dài

+ Kanji N2 ngày 42

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 35

+ Kanji N2 ngày 44

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Kanji N2 ngày 45

Thứ 7

+ Kanji N2 ngày 46

+ Kanji N2 ngày 47

+ Luyện đọc 2 bài dài

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Trên đây là nội dung kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng. Tự học tiếng Nhật online hi vọng kế hoạch tự học này sẽ có hiệu quả với các bạn !

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: