Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng – Tháng 2

Tuần 1

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 37

+ Kanji N2 ngày 13

+ Luyện nghe N2 ngày 13 : bài 37, bài 38, bài 39

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 38

+ Ngữ pháp N2 ngày 9

+ Luyện đọc N2 : bài 25, bài 26

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 39

+ Kanji N2 ngày 14

+ Luyện nghe N2 ngày 14 : bài 40, bài 41

+ Từ vựng N2 ngày 40

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 41

+ Kanji N2 ngày 15

+ Luyện đọc N2 : bài 27, bài 28

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 10

+ Từ vựng N2 ngày 42

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 43

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 44

+ Từ vựng N2 ngày 45

+ Luyện đọc N2 : bài 29, bài 30

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 2

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 46

+ Kanji N2 ngày 16

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 47

+ Ngữ pháp N2 ngày 11

+ Luyện đọc N2 : bài 31, bài 32, bài 33

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 48

+ Kanji N2 ngày 17

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 49

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 50

+ Kanji N2 ngày 18

+ Luyện đọc N2 : bài 34, bài 35, bài 36

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 12

+ Từ vựng N2 ngày 51

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 52

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 53

+ Từ vựng N2 ngày 54

+ Luyện đọc N2 : bài 37, bài 38, bài 39

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 3

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 55

+ Kanji N2 ngày 19

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 56

+ Ngữ pháp N2 ngày 13

+ Luyện đọc N2 : bài 40, bài 41, bài 42

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 57

+ Kanji N2 ngày 20

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 58

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 59

+ Kanji N2 ngày 21

+ Luyện đọc N2 : bài 43, bài 44, bài 45

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 14

+ Từ vựng N2 ngày 60

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 61

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 62

+ Từ vựng N2 ngày 63

+ Luyện đọc N2 : bài 46, bài 47, bài 48

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 4

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 64

+ Kanji N2 ngày 22

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 65

+ Ngữ pháp N2 ngày 15

+ Luyện đọc N2 : bài 49, bài 50, bài 51

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 66

+ Kanji N2 ngày 23

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 67

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 68

+ Kanji N2 ngày 24

+ Luyện đọc N2 : bài 52, bài 53

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 16

+ Từ vựng N2 ngày 69

+ Luyện nghe thêm qua các chuyên mục, giáo trình khác

+ Từ vựng N2 ngày 70

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 71

+ Từ vựng N2 ngày 72

+ Luyện đọc 2 bài dài

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Các tháng tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: